เยาวชนสงขลาต้นแบบพลเมือง – รักษาหาดสมิหลา

ยุคสมัยเปลี่ยนไป เนื่องจากสังคมให้โอกาสเด็กเป็นส่วนหนึ่งของการวางรากฐานพัฒนาประเทศมากขึ้น โดยเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ใกล้ตัวก่อน จนสามารถรวมกลุ่มกันออกมาปกป้องและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของตัวเอง พร้อมวิถีชุมชนและอัตลักษณ์ของพวกเขาให้ดำรงอยู่ต่อไป อย่างเช่นกลุ่มเยาวชนเล็กๆ กลุ่มบีชฟอร์ไลฟ์ หรือกลุ่มพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ที่รวมพลังอนุรักษ์ชายหาดสมิหลามาแล้วไม่ต่ำกว่า 4 ปี จนสามารถออกมาเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการติดตามสภาพหาดสมิหลาทั้งระบบ เพื่อเชื่อมโยงความรัก ความผูกพันของคนที่นี่ที่มีต่อระบบนิเวศหาดสมิหลา และนำเสนอผลงานอนุรักษ์ชายหาดนี้อย่างยั่งยืน